dimecres, 16 de febrer de 2011

Activitat conversar

Aquesta és la conversa d'una nina i la mestra sobre una foto.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="265" height="64"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=19161l10811l66069" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=19161l10811l66069" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="265" height="64" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>

divendres, 11 de febrer de 2011

Activitat 3-Parlar

http://www.youtube.com/watch?v=--t0Jfew3f8
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/--t0Jfew3f8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Aquesta és una activitat d'una nina que parla del que està fent a l'ordinador. Cada setmana dedicam dues sessions a treballar els continguts de classe a l'aula d'informàtica.